Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Leveringsvoorwaarden van NL Actief zijn tot stand gekomen in
overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep
Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal Economische Raad.

Artikel 1 Definities
De Ondernemer: natuurlijke of rechtspersoon die als lid van NL Actief een
Overeenkomst sluit betreffende Fitness.
De Consument: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een
beroep of bedrijf en die een Overeenkomst aangaat met betrekking tot Fitness
Fitness: een op lichamelijke en/of geestelijke activiteit gerichte dienst.
De Overeenkomst: Overeenkomst tussen de Ondernemer en de Consument ter
zake van Fitness.
Schriftelijk: onder schriftelijk wordt verstaan zowel fysiek (papier) als
digitaal.

Artikel 2 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en
uitvoering van alle Overeenkomsten betreffende Fitness, die tussen de
Ondernemer en de Consument worden gesloten.

Artikel 3 Het aanbod
1. De Ondernemer brengt het aanbod Schriftelijk of elektronisch uit. Het aanbod is
van kracht gedurende een door de Ondernemer aangegeven termijn. Als de
Ondernemer geen termijn voor de aanvaarding heeft gesteld, blijft het aanbod
gedurende twee weken na dagtekening van kracht.
2. Het aanbod omvat ten minste:
– de bedenktijd, zoals bedoeld in artikel 5;
– de faciliteiten en begeleiding waarvan gebruik gemaakt kan worden;
– de dagen en tijden waarop er gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten;
– de kosten voor het abonnement en de gevolgen voor de kosten bij een eerdere
opzegging op grond van artikel 6. Uit het aanbod blijkt duidelijk of het gaat om
periodieke kosten of eenmalige kosten;
– op welk moment de Ondernemer de kosten op grond van artikel 7 jaarlijks kan
verhogen;
– de wijze van betaling en de betalingstermijn;
– de periode van de Overeenkomst en de daarbij behorende opzegtermijn of, in
geval van een strippenkaart, de geldigheidsduur en;
– het (huishoudelijk) reglement.
3. De omschrijving van het aanbod moet toereikend zijn om een goede beoordeling
van het aanbod door de Consument mogelijk te maken.
4. Bij het aanbod worden de algemene voorwaarden Schriftelijk ter hand gesteld,
op zo’n manier dat de Consument daarvan kennis heeft kunnen nemen en ze heeft
kunnen bewaren.

Artikel 4 De Overeenkomst
De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de
Consument. De Overeenkomst is strikt persoonlijk.

Artikel 5 Bedenktijd
1. Gedurende een bedenktijd van een week na ondertekening van de
Overeenkomst, heeft de Consument de mogelijkheid om de Overeenkomst
kosteloos te herroepen. Dit herroepingsrecht eindigt op het moment dat de
Consument eerder gebruik maakt van de fitnessfaciliteiten.
2. Voor Overeenkomsten die op afstand zijn gesloten (zoals via de website van de
Ondernemer) geldt een bedenktijd van veertien kalenderdagen. De Consument
heeft gedurende die termijn de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te
herroepen. Als de Consument, op eigen verzoek, tijdens de bedenktijd gebruik
maakt van de diensten van de Ondernemer en hij maakt vervolgens gebruik van
zijn herroepingsrecht, dan is hij een evenredige vergoeding verschuldigd voor de
periode waarin hij gebruik heeft gemaakt van de diensten van de Ondernemer.

Artikel 6 Duur en beëindiging
1. De Ondernemer biedt de Consument ten minste de keuze uit:
– een Overeenkomst van 3 maanden of minder en;
– een Overeenkomst van langere duur.
Als de Consument een overeenkomst voor 1 jaar of korter wil opzeggen, dan moet
hij dit – tenzij anders overeengekomen – doen tegen het einde van de
abonnementsduur, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, een en
ander conform lid 4 van dit artikel. Als de Consument niet tijdig opzegt, dan loopt de
Overeenkomst na de overeengekomen periode voor onbepaalde tijd door. De
Consument kan een overeenkomst voor onbepaalde tijd te allen tijde opzeggen,
met inachtneming van een ppzegtermijn van 1 maand, een en ander conform lid 4
van dit artikel.
2. Als de Overeenkomst wordt gesloten voor een langere duur dan 1 jaar, dan heeft
de Consument na 1 jaar de mogelijkheid de Overeenkomst op te zeggen met
inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand, een en ander conform lid 4 van dit
artikel. op redelijke reistijd van de nieuwe woonplaats is gelegen, dan is van deze
situatie geen sprake.
3. De Consument mag de Overeenkomst gedurende de looptijd opzeggen als:
– de Consument (bij voorkeur) Schriftelijk aantoonbaar een ander woonadres krijgt
en het – als gevolg van de toegenomen reistijd – voor de Consument niet meer
mogelijk is om gebruik te maken van de fitnessactiviteiten. Als een andere vestiging
van de betreffende onderneming met gelijkwaardige voorziening en serviceniveau
op redelijke reistijd van de nieuwe woonplaats is gelegen, dan is van deze situatie
– het voor de Consument als gevolg van een, op het moment van opzegging,
aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de
rest van de abonnementsperiode gebruik te maken van de fitnessactiviteiten.
De opzegging dient te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn
van 1 maand tegen het einde van de maand, een en ander conform lid 4 van
dit artikel. In geval van een opzegging op grond van een aantoonbare
blessure en/of ziekte, vangt de opzegtermijn aan op het moment van
opzegging onder gelijktijdige overlegging van de bescheiden (verklaring arts
of andere erkende specialist) waaruit ten minste blijkt dat Consument door
een blessure en/of ziekte niet in staat is te sporten.
4. De Consument moet de Overeenkomst Schriftelijk opzeggen.
5. Bij een opzegging als bedoeld in lid 2 en lid 3 is de Ondernemer gerechtigd
om de bijdrage over de verstreken abonnementsperiode te herberekenen op
basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende
aantoonbare abonnementsbijdrage en/of inschrijfgeld.
6. Naast de opzegmogelijkheid als bedoeld in lid 3 bestaat er voor de
Consument een bevriezingsmogelijkheid. Als de Consument gedurende een
periode van langer dan één maand geen gebruik kan maken van de
fitnessactiviteiten als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte, dan
wordt de contractperiode aansluitend verlengd met deze periode zonder dat
er over deze periode extra abonnementskosten in rekening worden gebracht.
Dit laat onverlet dat Ondernemer gerechtigd is hiervoor redelijke
administratiekosten in rekening te brengen bij Consument.
7. De Ondernemer mag de Overeenkomst tussentijds en met onmiddellijke
ingang opzeggen indien:
– de Consument een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van
het toepasselijke (huishoudelijke) reglement schendt, tenzij de schending een
tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt of;
– de Consument zich onrechtmatig heeft gedragen jegens de Ondernemer of
jegens een contractant van de Ondernemer.
De Ondernemer betaalt het resterende abonnementsgeld in deze gevallen
niet terug. Dit staat los van de eventuele verplichting van Consument tot
vergoeding van de aan hem verwijtbare schade.
8. Indien de Ondernemer zijn onderneming beëindigt, dan is tussentijdse
opzegging door de Ondernemer mogelijk met inachtneming van een
opzegtermijn van 1 maand. De Ondernemer betaalt het resterende
abonnementsgeld in dat geval terug.

Artikel 7 Prijs en prijswijzigingen
1. Het abonnementsgeld wordt voorafgaand aan het sluiten van de
overeenkomst overeengekomen.
2. De Ondernemer maakt eventuele prijsverhogingen 4 weken voorafgaand
genoegzaam bekend.
3. In het geval van een prijsverhoging, heeft de Consument het recht om de
Overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking van die verhoging door
Ondernemer te ontbinden. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld dat ziet op
de periode na de ontbinding, wordt dan door Ondernemer terugbetaald. Het
door Consument verschuldigde abonnementsgeld wordt dan wel
herberekend naar de feitelijke abonnementsperiode.
4. De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 3 is niet van toepassing op
prijsaanpassingen op basis van het CBS-prijsindexcijfer voor
gezinsconsumpties of op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet,
zoals een btw-verhoging, tenzij een dergelijke prijsverhoging door
Ondernemer bekend wordt gemaakt binnen 3 maanden na totstandkoming
Overeenkomst. In dat laatste geval heeft Consument tot 3 maanden na
totstandkoming Overeenkomst het recht tot ontbinding. Het vooruitbetaalde
abonnementsgeld dat ziet op de periode na de ontbinding, wordt dan door
Ondernemer terugbetaald. Het door Consument verschuldigde
abonnementsgeld wordt dan wel herberekend naar de feitelijke
abonnementsperiode.

Artikel 8 Verplichtingen van de Ondernemer
1. De Ondernemer staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten
beantwoorden aan de Overeenkomst.
2. De Ondernemer onderwerpt de voorzieningen aan het vereiste onderhoud.
3. Indien de Ondernemer gebruik maakt van de diensten van instructeurs
en/of begeleiders, staat hij er voor in dat de instructeurs en/of begeleiders
over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.
4. De Ondernemer zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig
zijn.
5. De Ondernemer zal zich houden aan het kwaliteitsprotocol van NL Actief,
te weten: ‘NL Actief certificering’ waaronder ook het dopingconvenant.
6. De Ondernemer treft voldoende maatregelen ter voorkoming van schade
aan of vermissing van eigendommen van Consumenten.

Artikel 9 Verplichtingen van de Consument
1. De Consument houdt zich aan de door de Ondernemer gegeven
instructies en het (huishoudelijk) reglement.
2. De Consument dient een medische contra-indicatie voor Fitness te melden
aan de Ondernemer.
3. De Consument dient de aanwijzingen van de Ondernemer c.q. de door
hem aangestelde medewerkers op te volgen. Het is de Consument niet
toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee de
Consument niet bekend is. Indien de Consument niet bekend is met een of
meerdere apparaten of faciliteiten, dan dient hij dit aan de Ondernemer
kenbaar te maken, zodat de Ondernemer uitleg kan geven.
4. Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en
faciliteiten, indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als
doping aangeduide middelen.
5. Het is de Consument niet toegestaan te roken in de door de Ondernemer
beschikbaar gestelde fitnessruimtes.
6. De Consument dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres,
bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan
de Ondernemer mede te delen.

Artikel 10 Tussentijdse wijzigingen
1. De Ondernemer kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden
faciliteiten, lesroosters, programma’s en openingstijden. De Ondernemer zal de
voorgenomen wijzigingen minimaal 4 weken van te voren op genoegzame
wijze aankondigen.
2. Bij wijzigingen, zoals bedoeld in lid 1, ten nadele van de Consument heeft de
Consument gedurende 4 weken na de aankondiging het recht om het
abonnement zonder opzegtermijn te beëindigen, tenzij de wijziging een
beëindiging niet rechtvaardigt. Indien voornoemde opzegging gerechtvaardigd
is, wordt het vooruitbetaalde abonnementsgeld terugbetaald.

Artikel 11 Bewijs van deelname
1. Na betaling van het verschuldigde bedrag en op vertoon van geldige
legitimatie, ontvangt de Consument een bewijs van deelname. Het bewijs van
deelname wordt desgevraagd bij binnenkomst gebruikt voor registratie van het
bezoek.
2. Indien het bewijs van deelname verloren is gegaan of is beschadigd, dan
kan een nieuw bewijs worden aangevraagd. Een Ondernemer is gerechtigd
hiervoor redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 12 Betaling
1. De verschuldigde abonnementsgelden worden in rekening gebracht en
voldaan op de wijze zoals is overeengekomen.
2. Bij niet tijdige betaling is de Consument in verzuim nadat hij daar door de
Ondernemer schriftelijk op is gewezen en alsnog de mogelijkheid heeft
gekregen het nog verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen.
3. Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is de Ondernemer
gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten op grond van
artikel 6:96 lid 2 onder c en lid 5 BW in rekening te brengen. Voorts is de
Ondernemer bevoegd om de Consument de toegang tot de fitnessfaciliteiten te
weigeren.

Artikel 13 Aansprakelijkheid
1. De Ondernemer is tegenover de Consument aansprakelijk voor schade als
gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn
verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico
van de Ondernemer komt. De Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade
aan of vermissing van eigendommen, tenzij er hierover afwijkende afspraken
zijn gemaakt of indien er sprake is onrechtmatig handelen van Ondernemer.
2. De Ondernemer zal zich afdoende verzekeren tegen zijn
ondernemingsrisico’s. De dekking van deze verzekering bedraagt minimaal
€1.000.000 per geval. De aansprakelijkheid van de Ondernemer is beperkt tot
het verzekerd bedrag, vermeerderd met het eigen risico.
3. De Consument is tegenover de Ondernemer aansprakelijk voor schade als
gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn
verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico
van de Consument komt.

Artikel 14 Klachten
1. De Ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte
klachtenprocedure en behandelt zijn klachten overeenkomstig deze procedure.
2. De Consument dient klachten over de uitvoering van de Overeenkomst zo
snel mogelijk – doch uiterlijk binnen vier weken nadat de Consument de
gebreken heeft geconstateerd – bij de Ondernemer in, tenzij dat redelijkerwijs
niet van hem verwacht kan worden. Deze klachten dienen volledig, duidelijk
omschreven en voorzien van eventuele bewijsmiddelen te zijn.
3. Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat de
Consument zijn rechten ter zake verliest.
4. De Ondernemer beantwoordt de door de Consument bij hem ingediende
klachten zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen vier weken – gerekend vanaf
de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere
verwerkingstijd vraagt, antwoordt de Ondernemer per omgaande met een
bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen de
Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
5. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een
geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15 Geschillencommissie
1. Geschillen tussen de Ondernemer en de Consument die betrekking hebben
op:
– de totstandkoming van de Overeenkomst of,
– de uitvoering van de Overeenkomst,kunnen zowel door de Consument als
door de Ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie
Sport en Beweging, Bordewijklaan 46, 2509 LP Den Haag
(www.degeschillencommissie.nl).
2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling
genomen, als de Consument zijn klacht eerst volledig en duidelijk omschreven
overeenkomstig Artikel 14 bij de Ondernemer heeft ingediend.
3. Een geschil dient uiterlijk binnen 12 maanden na de datum waarop de
consument de klacht bij de ondernemer indiende bij de geschillencommissie
aanhangig te worden gemaakt. Het geschil wordt schriftelijk aanhangig
gemaakt onder vermelding van de naam van de Consument en de
Ondernemer, een duidelijke en volledige omschrijving van het geschil en
overlegging van eventuele bewijsmiddelen.
4. Wanneer de Consument een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie,
is de Ondernemer aan deze keuze gebonden. Als de Ondernemer een geschil
aan de Geschillencommissie wil voorleggen, moet hij de Consument vragen
zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De
Ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de
voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te
maken.
5. Geschillen die betrekking hebben op de niet-betaling van het
abonnementsgeld en waaraan geen inhoudelijke klacht ten grondslag ligt, of
betrekking hebben op dood, lichamelijk letsel of ziekte worden bij uitsluiting van
Geschillencommissie beslecht door de rechter.
6. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen
van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de
Geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling
van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
7. De commissie doet uitspraak bij wijze van bindend advies. De uitspraak is
bindend voor beide partijen. Vernietiging van het bindend advies kan uitsluitend
plaatsvinden door het advies binnen twee maanden na de verzending van het
advies aan de rechter voor te leggen. De rechter kan het bindend advies alleen
vernietigen indien de uitspraak in verband met de inhoud of wijze van
totstandkoming in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van
redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 16 Nakomingsgarantie
1. NL Actief staat garant voor de nakoming van het bindend advies tenzij een
van de partijen het bindend advies binnen twee maanden na de verzending
hiervan ter toetsing aan de rechter voorlegt. Deze garantstelling herleeft, indien
het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het
vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een
bedrag van € 10.000,- per bindend advies wordt dit bedrag door NL Actief aan
de consument uitgekeerd onder de voorwaarde dat de consument tegelijkertijd
met honorering van het beroep op de nakomingsgarantie zijn vordering uit
hoofde van het bindend advies ter hoogte van het uitgekeerde bedrag cedeert
aan NL Actief. Bij bedragen groter dan € 10.000,- per bindend advies, wordt de
consument een bedrag van € 10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft NL
Actief een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend
advies nakomt. Deze inspanningsverplichting houdt in dat de consument wordt
aangeboden zijn vordering aan NL Actief over te dragen, waarna deze
organisatie op eigen naam en op kosten van NL Actief de betaling daarvan in
rechte zal vragen ter voldoening aan de consument of de consument wordt
aangeboden dat NL Actief in naam van de consument en op kosten van NL
Actief de (buitengerechtelijke) incassoprocedure zal voeren, een en ander ter
keuze van NL Actief.
2. NL Actief verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat het geschil door
de Geschillencommissie Sport en Beweging op zitting is behandeld, en op deze
zitting in het geschil een eindbeslissing is gewezen, van één van de volgende
situaties sprake is:
– aan de Ondernemer is surseance van betaling verleend;
– de Ondernemer is failliet verklaard;
– de bedrijfsactiviteiten van de Ondernemer zijn feitelijk beëindigd.
Bepalend voor deze situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het
Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan NL Actief
aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd.

Artikel 17 Wijzigingsbeding
NL Actief is gerechtigd de algemene leveringsvoorwaarden, in overleg met de
Consumentenbond, te wijzigen of aan te vullen. Bij wijzigingen wordt de
Consument op voorhand te kennen gegeven waar deze op ziet en wordt hij in
de gelegenheid gesteld de Overeenkomst te ontbinden conform artikel 6:237
onder c BW. De Ondernemer informeert de Consument minimaal twee
maanden van tevoren over de gewijzigde voorwaarden en de ingangsdatum
daarvan. Als de Consument de overeenkomst wil opzeggen naar aanleiding
van de wijziging, dan moet hij dit minimaal een maand voor de ingangsdatum
doen. De opzegging gaat een maand na ontvangst van de opzegging door de
Ondernemer in.

Artikel 18 Toepasselijk recht
Op alle Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn
verklaard is Nederlands recht van toepassing tenzij op basis van dwingend
recht anders wordt bepaald.

 

DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN DOWNLOADEN

 

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Akkoord" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen. Hoe wij met cookies omgaan leest u onder andere in onze Privacyverklaring. Deze verklaring kan u inzien via een link in de footer van iedere pagina van deze website.

Sluiten